Thiết kế phương pháp đánh giá, rubrics đánh giá, và phương pháp giảng dạy theo OBE

Nội dung sự kiện

Đợt 3: Thiết kế phương pháp đánh giá, rubrics đánh giá, và phương pháp giảng dạy theo OBE

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường Trịnh Công Sơn - 1500
  • Ngày bắt đầu: 08:30 22/08/2022
  • Vé còn : 0/500