TỌA ĐÀM VÀ GIAO LƯU "VĂN HÓA GIẢI PHÓNG - NHỮNG KÝ ỨC KHÔNG PHAI"

Nội dung sự kiện

Thời gian: 09 giờ 00, ngày 22/06/2022

Địa điểm: Hội trường N2T1 - CS chính ĐH Văn Lang

Nội dung: Giao lưu chia sẻ về thành tựu của các nhà văn giải phóng và những đóng góp của nền văn học giải phóng trong công cuộc giải phóng đất nước và với nền văn học hiện đại

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1 - 400
  • Ngày bắt đầu: 09:00 22/06/2022
  • Vé còn : 0/400