HỘI THẢO KHOA HỌC - GIAO LƯU VĂN HÓA – KẾT NỐI DOANH NGHIỆP – PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Nội dung sự kiện

“Hội thảo khoa học - Giao lưu văn hóa – Kết nối doanh nghiệp – Phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực Công nghệ sinh học, Công nghệ thẩm mỹ, Công nghệ thực phẩm và Nông nghiệp Công nghệ cao

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1 - 400
  • Ngày bắt đầu: 08:00 14/06/2022
  • Vé còn : 0/1