HỘI NGHỊ DOANH NGHIỆP VÀ KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP CHIẾN LƯỢC

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1 - 400
  • Ngày bắt đầu: 07:30 18/06/2022
  • Vé còn : 0/1