HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN - CHỦ ĐỀ DU LỊCH GẮN LIỀN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO CỘNG ĐỒNG

Nội dung sự kiện

HỘI THẢO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN - CHỦ ĐỀ DU LỊCH GẮN LIỀN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO CỘNG ĐỒNG

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Toà A, CS3~Hoàng Sa 2
  • Ngày bắt đầu: 08:00 13/05/2022
  • Vé còn : 1/1