KỸ THUẬT DIỄN XUẤT

Nội dung sự kiện

Bồi dưỡng kỹ năng cho SV tham gia Liên Hoan Phim Văn Lang

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1 - 400
  • Ngày bắt đầu: 17:00 02/04/2022
  • Vé còn : 342/350