INTERNATIONAL CONFERENCE-ICAMEROB2

Nội dung sự kiện

Chương Trình International Conference-ICAMEROB2  do Phòng Hợp Tác Quốc Tế và Nghiên Cứu Khoa Học tổ chức với quy mô lớn 

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Online
  • Ngày bắt đầu: 07:00 27/03/2022
  • Vé còn : 1000/1000