LỂ KÝ KẾT MOU VỚI CÔNG TY CORETECH

Nội dung sự kiện

LỂ KÝ KẾT MOU VỚI CÔNG TY CORETECH

Thời gian: 26/5/2021

Địa điểm: Phòng Hoàng Sa 2, cơ sở 3

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Phòng Hoàng Sa 2, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 08:00 26/05/2021
  • Vé còn : 1/1