PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH - NGÀY 2

Nội dung sự kiện

PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH - NGÀY 2

PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH ( P1 - VỤ ÁN CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH, P2- VỤ ÁN CƯỚP TÀI SẢN, P3 - VỤ ÁN VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ)

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường 10.01, cơ sở 1
  • Ngày bắt đầu: 09:30 20/05/2021
  • Vé còn : 1/1