TỔ CHỨC TALKSHOW "BẢN SẮC TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM"

Nội dung sự kiện

TỔ CHỨC TALKSHOW "BẢN SẮC TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM" - THỰC HÀNH QUẢN TRỊ SỰ KIỆN VÀ HỘI NGHI

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 17:00 14/05/2021
  • Vé còn : 1/1