HỘI THẢO "ĐỌC VỊ CÁC ĐỐI TÁC TRONG ĐÀM PHÁN VÀ XÂY DỰNG PHONG CÁCH ĐÀM PHÁN"

Nội dung sự kiện

HỘI THẢO "ĐỌC VỊ CÁC ĐỐI TÁC TRONG ĐÀM PHÁN VÀ XÂY DỰNG PHONG CÁCH ĐÀM PHÁN"

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 17:00 10/05/2021
  • Vé còn : 1/1