CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO "CHUYỂN ĐỔI SỐ" - BUỔI 2

Nội dung sự kiện

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO "CHUYỂN ĐỔI SỐ" - BUỔI 2

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Phòng Hoàng Sa 2, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 08:00 29/04/2021
  • Vé còn : 1/1