KICK-OFF CUỘC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP "RA KHƠI 20"

Nội dung sự kiện

KICK-OFF CUỘC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP "RA KHƠI 20"

Có thể là hình ảnh về văn bản

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường Trịnh Công Sơn, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 08:00 24/04/2021
  • Vé còn : 1/1