WORKSHOP "ĐỒ HỌC TRANH IN VIỆT NAM - QUỐC TẾ 2021"

Nội dung sự kiện

WORKSHOP "ĐỒ HỌC TRANH IN VIỆT NAM - QUỐC TẾ 2021"

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Sảnh lầu 3, tòa nhà L-V, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 16:00 21/04/2021
  • Vé còn : 1/1