THI GIỮA KỲ TẬP TRUNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN VỚI LỚP ANH VẮN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ (NGÀY 1)

Nội dung sự kiện

THI GIỮA KỲ TẬP TRUNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN VỚI LỚP ANH VẮN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường Trịnh Công Sơn, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 10:30 14/04/2021
  • Vé còn : 1/1