HỘI THẢO "AN TOÀN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ SINH HỌC HỌC PHÒNG XÉT NGHIỆM"

Nội dung sự kiện

HỘI THẢO "AN TOÀN HÓA HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ SINH HỌC HỌC PHÒNG XÉT NGHIỆM"

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường C001, cơ sở 2
  • Ngày bắt đầu: 07:00 30/03/2021
  • Vé còn : 1/1