LỄ BẾ MẠC ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC 3 NGÀNH

Nội dung sự kiện

LỄ BẾ MẠC ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC 3 NGÀNH 

Thời gian: 14 giờ 00, ngày 22/3/2021

Địa điểm: Hội trường N2T1, cơ sở 3

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 14:00 22/03/2021
  • Vé còn : 0/0