LỄ KHAI MẠC ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC 3 NGÀNH

Nội dung sự kiện

  • Thời gian: 09 giờ 30, ngày 16 tháng 3 năm 2021.
  • Địa điểm: Hội trường Trịnh Công Sơn, cơ sở 3.
  • Trang phục: lịch sự và đeo thẻ sinh viên.
  • Hình thức đăng kí: sinh viên đăng ký trực tiếp tại hoặc Văn phòng Khoa gửi danh sách tổng hợp theo biểu mẫu về Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên trước 17 giờ 00, ngày 14 tháng 3 năm 2021.
  • Sinh viên sau khi đăng ký thành công sẽ nhận được vé mời điện tử và mã điểm danh qua email Văn Lang.

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường Trịnh Công Sơn, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 09:30 16/03/2021
  • Vé còn : 1500/1500